REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.MULTILUNCH.PL ORAZ Z USŁUG DOSTĘPNYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM1. WSTĘP

Serwis internetowy Multilunch skierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Jego celem jest umożliwienie zamawiania posiłków przez Internet.

Serwis internetowy Multilunch jest pośrednikiem pomiędzy Klientem i Restauratorem i ma na celu przedstawienie Klientom oferty Restauratorów oraz przedstawienie Restauratorom do realizacji zamówień Klientów. Serwis internetowy Multilunch jedynie użycza środków technicznych niezbędnych do dokonania zamówienia przez Klientów – nie jest stroną Zamówienia. Za pośrednictwem Multilunch dochodzi do zawarcia umowy na świadczenie usług pomiędzy Restauratorem a Użytkownikiem, przy czym Restaurator świadczy usługi określone w Zamówieniu w swoim imieniu i na własny rachunek bezpośrednio na rzecz Użytkowników.

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.multilunch.pl oraz z usług dostępnych za jej pośrednictwem, polegających na możliwości zamówienia w Serwisie posiłków z restauracji współpracujących z Serwisem oraz zasady, jakimi kieruje się Operator w zakresie ochrony danych osobowych.REGULAMIN§ 1 – Definicje

 1. Regulamin – regulamin korzystania z serwisu internetowego Multilunch oraz z usług dostępnych za jego pośrednictwem (poprzez stronę internetową www.multilunch.pl).

 2. Serwis lub Multilunch – serwis internetowy Multilunch dostępny poprzez stronę internetową www.multilunch.pl.

 3. Operator – operator serwisu (Spółka NET424 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie) oraz osoby działające na jego rzecz i w jego imieniu oraz przez niego do działania upoważnione.

 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamawia posiłki za pośrednictwem Serwisu. Użytkownikiem jest także Użytkownik posiadający Konto w Serwisie, ale nie zalogowany do Serwisu w chwili dokonywania czynności.

 5. Restaurator – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, który współpracuje z Serwisem na podstawie odrębnej umowy i dostarcza Zamówienia składane przez Klientów za pośrednictwem Serwisu.

 6. Koszyk – widoczny na pasku bocznym ekranu Użytkownika aktualny stan Zamówienia na dany dzień wraz z kosztem Zamówienia bez uwzględnienia kosztów dostawy.

 7. Grupa – grupa Użytkowników zamawiających razem posiłki za pośrednictwem Serwisu z dostawą pod jeden adres.

 8. Zamówienie – zamówienie posiłków złożone w serwisie www.multilunch.pl przez Grupę.

 9. Otwarcie Zamówienia – wybór przez jednego z członków Grupy (tzw. Opiekuna Zamówienia) restauracji na dany dzień, zdefiniowanie godziny zamknięcia Zamówienia (tzn. do kiedy członkowie Grupy mogą wybierać dania w ramach tego zamówienia) oraz godziny dostawy.

 10. Zamknięcie Zamówienia – operacja, po której członkowie Grupy nie mogą już wybierać dań w ramach tego Zamówienia.

 11. Opiekun Zamówienia – członek Grupy, który nadzoruje realizację Zamówienia.

 12. Otwarte Zamówienie – Zamówienie, w ramach którego wszyscy członkowie Grupy mogą wybierać dania.

 13. Manager Grupy – Użytkownik, który odpowiada za administrację Grupy. Funkcja Managera Grupy zostaje automatycznie przypisana Użytkownikowi, który zakłada Grupę w Serwisie. Manager Grupy może przekazać swoją funkcję innemu członkowi Grupy.

 14. Kasjer – członek Grupy, wskazany przez Managera Grupy, który opiekuje się wspólną kasą – pieniędzmi Grupy przeznaczonymi na zapłatę za Zamówienia.

 15. Grupa z Kasą – Grupa, która realizuje Zamówienia przy wykorzystaniu wspólnej kasy.

 16. Konto – prowadzone przez Operatora dla Użytkownika pod unikalną nazwą (loginem) konto, które umożliwia Użytkownikowi logowanie się do Multilunch oraz składanie Zamówień.

 17. Klient - Użytkownik.

 18. Zamawiający - zarówno Użytkownik, jak i Klient.§ 2 – Cel działania Serwisu

Celem działania Serwisu jest zaoferowanie Użytkownikom dostępu do oferty restauracji, które realizują dostawy posiłków do domu, biura lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego jako miejsce dostawy za pośrednictwem Internetu oraz możliwości dokonywania Zamówień przez Internet.§ 3 – Zasady funkcjonowania serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać tylko i wyłącznie w oparciu o poniżej przedstawione zasady.

 1. Za pomocą Serwisu Użytkownicy mają dostęp do ofert restauracji współpracujących z Serwisem, gdzie mogą uzyskać informacje dotyczące: aktualnego menu, rodzaju restauracji oraz rodzaju kuchni, jaką restauracja serwuje; godzin otwarcia restauracji, adresu; szacowanego czasu dostawy, minimalnej wartości dostawy, jeśli taka istnieje; kosztu dostawy, sposobu płatności oraz oceny restauracji dokonanej przez Użytkowników.

 1. Użytkownicy będący osobami fizycznymi muszą mieć ukończone 18 lat. Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia muszą mieć zgodę swojego rodzica lub opiekuna na korzystanie z Serwisu i muszą być przez niego nadzorowane w trakcie korzystania z Serwisu. Osobom poniżej 13 roku życia nie zezwala się na korzystanie z Serwisu.

 1. Użytkownicy Serwisu mogą zamawiać posiłki grupowo lub indywidualnie.

 1. Aby korzystać z Serwisu, każdy Użytkownik musi posiadać konto poczty elektronicznej.

 1. Aby złożyć zamówienie grupowe, Użytkownik musi utworzyć Konto w Serwisie oraz dołączyć do istniejącej Grupy lub utworzyć nową Grupę. Aby złożyć zamówienie indywidualne, Użytkownik nie musi posiadać konta w serwisie.

 1. Tworzenie Konta Użytkownika polega na wypełnieniu formularza z imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail, numerem telefonu kontaktowego, nazwą pod którą Użytkownik będzie występował w Serwisie oraz hasłem dostępu do Konta . W przypadku, gdy Użytkownik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, osoba tworząca Konto oświadcza, że jest umocowana do dokonywania w imieniu Użytkownika wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków Użytkownika. Użytkownik ma obowiązek aktualizowania danych niezwłocznie po ich zmianie.

 1. Zakładanie Grupy polega na wypełnieniu formularza tworzenia Grupy, podaniu nazwy Grupy, adresu dostawy, numeru telefonu kontaktowego osoby reprezentującej Grupę, hasła dostępu oraz adresów e-mail osób, które Manager Grupy chce zaprosić do Grupy. Manager Grupy ma obowiązek aktualizowania danych niezwłocznie po ich zmianie.

 1. Multilunch w imieniu Managera Grupy wysyła zaproszenia przyłączenia się do Grupy na wprowadzone przez Managera Grupy adresy e-mail. W przypadku, gdy osoba zaproszona nie wyrazi chęci przyłączenia się do Grupy, jej adres poczty elektronicznej zostaje usunięty z bazy Serwisu, o ile ta osoba nie jest już Użytkownikiem Serwisu.

 1. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Serwisu na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika.

 1. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika, Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika lub Grupy.

 1. Składając Zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych Restauratorom, w celu realizacji złożonych Zamówień.

 1. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych osobowych w Serwisie w zakładce „Twój profil”. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu, co jest równoznaczne z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika.

 1. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem. Brak akceptacji Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczne z niemożliwością korzystania z Serwisu.

 1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu, spamming oraz działania na szkodę Serwisu lub jego Użytkowników.

 1. Zabrania się korzystania z Kont innych Użytkowników, udostępniania swojego Konta i hasła innym osobom, zakładania więcej, niż jednego Konta dla jednego Użytkownika, usuwania Konta i zakładania nowego Konta przez tego samego Użytkownika. W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Operator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika oraz podjęcia działań prawnych mających na celu naprawienie poniesionej szkody oraz jej zadośćuczynienie.

 1. Bez pisemnej zgody Operatora niedopuszczalne jest ujawnianie informacji dostępnych w Serwisie osobom które nie są Użytkownikami Serwisu i wykorzystywanie tych informacji do celów innych niż korzystanie z Serwisu.

 1. Korzystanie z Serwisu, w tym także dokonywanie Zamówień, jest bezpłatne dla Użytkowników i Klientów. Oznacza to, że Operator nie pobiera ani prowizji ani opłat od Zamawiającego.

 1. Przez wybranie restauracji z listy Użytkownik uzyskuje dostęp do opisu restauracji oraz do menu, które jest powiązane z Koszykiem.

 1. Dokonywanie przez Użytkowników Zamówień jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Internetu.§4 -Składanie zamówień grupowych

 1. W ramach grupy Zamówienie otwiera jedna osoba, która staje się Opiekunem Zamówienia. Otwarcie Zamówienia polega na wyborze restauracji, dnia i godziny dostawy oraz określeniu godziny zamknięcia Zamówienia, czyli godziny, do której pozostali członkowie Grupy mogą zamawiać dania w ramach tego Zamówienia.

 1. Członkowie Grupy wybierają dania poprzez kliknięcie w wybrane danie w menu Otwartego Zamówienia. Wybór dania zostaje potwierdzony w Koszyku . Jednego dnia Użytkownik może wybierać dania z różnych Otwartych Zamówień. W Koszyku wyświetlają się wybrane Zamówienia, wybrane dania oraz ich łączny koszt nie uwzględniający kosztu dostawy.

 1. Koszt dostawy pokrywają wszyscy Zamawiający w ramach danego Zamówienia. Koszt dostawy przypadający na każdego Zamawiającego jest wyliczony proporcjonalnie jako całkowity koszt dostawy tego Zamówienia pomnożony przez wartość dań i posiłków zamówionych przez tego Użytkownika w tym Zamówieniu i podzielony przez całkowity koszt Zamówienia. Koszt dostawy przypadający na każdego Zamawiającego zostaje wyświetlony po zamknięciu Zamówienia. Użytkownik zobowiązany jest partycypować w kosztach dostawy każdego Zamówienia, w ramach którego składa Zamówienie. W przypadku, gdy Użytkownik zamawia dania w więcej niż jednym Otwartym Zamówieniu, zobowiązany jest partycypować w kosztach dostawy każdego z nich.

 1. Do godziny zamknięcia Zamówienia Użytkownik może dowolnie zmieniać wybrane przez siebie dania w ramach danego Zamówienia. W momencie zamknięcia Zamówienia dania z tego Zamówienia znajdujące się w Koszyku zostają zlecone do realizacji - Zamówienie jest wiążące i nie może być modyfikowane, ani wycofane przez Użytkownika.

 1. Obowiązkiem Użytkownika jest zadbać o to, by jego Zamówienia nie były składane omyłkowo lub bez zapoznania się z konsekwencjami składania Zamówień w Serwisie, zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami polskiego prawa.

 1. Za realizację Zamówienia, jego dostarczenie oraz pobranie opłaty odpowiedzialny jest Restaurator. Po otrzymaniu zlecenia Restaurator powinien potwierdzić jego przyjęcie, a w przypadku konieczności zmodyfikowania Zamówienia powinien skontaktować się z Opiekunem Zamówienia i uzyskać jego zgodę na wprowadzenie zmian do Zamówienia.§5. Obowiązki i Prawa Opiekuna Zamówienia

 1. Opiekun Zamówienia otwiera Zamówienie (wybiera restaurację na dany dzień, określa godzinę zamknięcia Zamówienia i godzinę dostawy) i nadzoruje jego realizację. Do jego obowiązków należy kontakt z Restauratorem w przypadku problemów z realizacją Zamówienia, akceptacja wszelkich modyfikacji Zamówienia i odnotowanie ich w Serwisie, odbiór dostawy, nadzór nad zebraniem pieniędzy i zapłatą w imieniu Użytkowników Grupy za Zamówienie oraz rozliczenie Zamówienia w Serwisie.

 1. W odniesieniu do Grup z Kasą, Opiekun Zamówienia pobiera od Kasjera pieniądze potrzebne do zapłaty za realizowane Zamówienie i płaci za nie w imieniu Użytkowników Grupy.

 1. Osoba otwierająca Zamówienie dobrowolnie przyjmuje na siebie obowiązki Opiekuna Zamówienia i zobowiązuje się do ich wypełnienia. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Opiekunów Zamówienia.

 2. Opiekun Zamówienia ma możliwość uzyskania rabatu od niektórych restauracji przy większych Zamówieniach. Taki rabat Opiekun Zamówienia może wykorzystać tylko w ramach danego Zamówienia do zakupu posiłku dla siebie. Poprzez wykorzystanie rabatu koszt posiłku może być obniżony maksymalnie do 1 zł. Rabat dla Opiekuna Zamówienia niewykorzystany w danym Zamówieniu przepada. Rabat dla Opiekuna Zamówienia jest udzielany tylko i wyłącznie przez restauracje i Operator nie jest stroną udzielającą rabatu.§6. Obowiązki Kasjera w Grupach z Kasą

 1. Manager Grupy może wybrać osobę lub osoby spośród członków Grupy do pełnienia obowiązków Kasjera.

 1. Osoba wybrana przez Managera Grupy do pełnienia funkcji Kasjera musi wyrazić na to zgodę.

 1. Kasjer jest osobą odpowiedzialną w danym momencie za wspólne pieniądze Grupy. W danym momencie istnieje tylko jeden Kasjer dla danej Grupy.

 1. Do obowiązków Kasjera należy przyjmowanie wpłat do kasy od członków Grupy, odpowiednie zabezpieczenie środków przed ich utratą oraz wydawanie pieniędzy Opiekunom Zamówienia w celu zapłaty za dostarczone dania.

 1. Każdą wpłatę i wypłatę pieniędzy Kasjer jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić w Serwisie.

 1. Kasjer ma obowiązek wypłacić na żądanie Użytkownika środki dostępne na jego Koncie, pod warunkiem, że nie zostały one zablokowane w celu zapłaty za złożone przez Użytkownika Zamówienie.

 1. Osoba pełniąca funkcję Kasjera dobrowolnie przyjmuje na siebie powyższe obowiązki i zobowiązuje się do ich wypełnienia. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Kasjera.§7. Obowiązki Managera Grupy

 1. Osoba, która zakłada Grupę zostaje Managerem Grupy. Manager Grupy może przekazać swoją funkcję innej osobie w Grupie.

 1. Do obowiązków Managera Grupy należy przyjmowanie nowych członków, usuwanie Kont osób, które destabilizują działalność Grupy oraz nadawanie wybranym członkom Grupy uprawnień Managera Grupy oraz przydział Kasjera (w Grupach z Kasą).

 1. Osoba pełniąca funkcję Managera Grupy dobrowolnie przyjmuje na siebie powyższe obowiązki i zobowiązuje się do ich wypełnienia. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Managera Grupy.§8. Koszt Zamówienia

 1. Ceny dań w Serwisie podane są w polskich złotych i są cenami brutto, czyli zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

 1. Całkowity koszt Zamówienia wyświetlany w Koszyku nie uwzględnia kosztu dostawy lub kosztu dostaw, w przypadku, gdy Użytkownik zamawia dania w ramach więcej, niż jednego Otwartego Zamówienia. Zasady podziału kosztu dostawy pomiędzy Zamawiających opisane są w §4 ust. 3.§9. Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator nie jest stroną w realizacji zamówień i użycza jedynie technicznych narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia procedury składania Zamówień i rozliczenia kosztu przypadającego na poszczególnych członków Grupy.

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Restauratorów oraz za jakość oferowanych przez nich produktów i usług.

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawierane przy użyciu Serwisu, w tym również za niezgodność dostawy z Zamówieniem lub niezgodność dań z opisem znajdującym się w Serwisie. Operator nie ponosi także odpowiedzialności za klasyfikację dań jako wegetariańskie, czy jako ryby i owoce morza.

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia między Użytkownikami wynikłe z używania Serwisu. Operator nie odpowiada za straty spowodowane użytkowaniem Serwisu.

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia dokonanego przez Użytkownika.

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za informacje i materiały Restauratorów prezentowane w Serwisie. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Restaurator.

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opinie, informacje i materiały oraz treści w nich zawarte znajdujące się w serwisach i na stronach internetowych, do których odesłania znajdują się w Serwisie.

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Restauratorów danych przekazanych w celu realizacji Zamówienia.

 1. Operator ma prawo dokonywać przerw w dostępie do Serwisu w celu modernizacji Serwisu lub przeprowadzenia innych działań mających na celu poprawę działania Serwisu.

 1. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Serwisie lub jego wycofania w dowolnym momencie.§10. Komunikacja

 1. Reklamacje dotyczące realizacji Zamówień należy kierować bezpośrednio do Restauratorów. Informacje na temat składanych reklamacji prosimy także przesłać do wiadomości Operatora, na adres biuro@multilunch.pl.

 1. Użytkownik ma możliwość wystawienia oceny dań i Restauratora. Oceny te muszą być uczciwe i nie mogą zawierać treści naruszających prawa lub dobra osobiste. Użytkownik wystawiający ocenę ponosi odpowiedzialność za jej treść.

 1. Opinie na temat działania Serwisu sugestie i pomysły usprawnień prosimy wysyłać na adres feedback@multilunch.pl pod warunkiem, że ich treść jest oryginalnym pomysłem wysyłającego. Jednocześnie, wysyłający daje nieodpłatne prawo wykorzystania pomysłu przez Operatora.§11. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie Serwisu Operatora, zamieszczonych przez Operatora lub osoby przez niego upoważnione, przysługują Operatorowi. Ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie za zgodą Operatora Serwisu wyrażoną na piśmie.

 1. Wszelkie prawa autorskie do materiałów przesyłanych przez Użytkowników i Restauratorów oraz zamieszczanych przez Użytkowników i Restauratorów na stronie Serwisu muszą przysługiwać temu Użytkownikowi lub Restauratorowi. Operator nie ponosi odpowiedzialności na naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich do zamieszczonych materiałów.

 1. Wszelkie prawa do zarządzania Serwisem i pobierania pożytków z Serwisu przysługują wyłącznie Operatorowi.§12. Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie rozwiązać umowę poprzez usunięcie swojego Konta w Serwisie (pod warunkiem, że nie ma złożonych Zamówień w trakcie realizacji). W tym celu Użytkownik powinien wysłać prośbę o usunięcie Konta na adres biuro@multilunch.pl. W przypadku, gdy Użytkownik pełni funkcję Opiekuna Zamówienia w trakcie realizacji, Kasjera lub Managera Grupy, przed usunięciem swojego Konta w serwisie jest zobowiązany do przekazania swojej funkcji innej osobie w Grupie, o ile takie osoby istnieją.

 1. Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora w przypadku, gdy Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, dopuszcza się jakiejkolwiek formy SPAMU lub działa na szkodę Serwisu lub jego Użytkowników.

 1. Użytkownik, którego Konto zostało zablokowane przez Operatora, nie może utworzyć Konta ponownie i korzystać z Serwisu bez zgody Operatora.§13. Polityka Prywatności

 1. Użytkownicy, którzy będą chcieli utworzyć Konto w Serwisie zostaną poproszeni o podanie następujących danych: login, hasło, adres e-mail, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

 1. Użytkownicy, którzy będą chcieli zalogować się do Serwisu, będą zobowiązani do podania loginu i hasła.

 1. Dane podane przez Użytkowników będą widoczne dla innych Użytkowników w Grupie.

 1. Dane Użytkowników Serwisu nie mogą być wykorzystywane przez innych Użytkowników Serwisu. Niedozwolone jest korzystanie z nich w jakikolwiek sposób, w szczególności poprzez ich kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie.

 1. W przypadku, gdy inni Użytkownicy Serwisu będą korzystać z danych w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu Operator nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

 1. Operator zobowiązuje się do dbania o poufność wszelkich danych osobowych uzyskanych w trakcie działalności Serwisu. Dane te w żadnej formie ani w żadnym wypadku nie będą ujawniane innym osobom trzecim, ani innym podmiotom bez uzyskania uprzedniej zgody osoby, której dane te dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2000r., Nr 144, poz. 1204).

 1. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych są dostępne w załączniku Ochrona danych osobowych.§14. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.

 1. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora podanych danych osobowych w celach marketingu i promocji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

 1. Na stronie internetowej dostępna jest zawsze aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu.

 1. W uzasadnionych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Wszyscy Użytkownicy posiadający konto w Serwisie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu.

 1. Wszelkie spory związane z funkcjonowaniem Serwisu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że w Serwisie opublikowany został materiał, którego Użytkownik nie jest autorem, albo który bez jego wiedzy i zgody zawiera jego dane osobowe lub teleadresowe, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Operatora.


INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W SERWISIE MULTILUNCH.PL


1. Kogo dotyczy informacja?

Informacja dotyczy użytkowników serwisu MultiLunch, czyli:

 1. Klientów zamawiających dania u Dostawców

 2. Restauratorów (lub ich przedstawicieli) odbierających i realizujących zamówienia Klientów

  którzy posiadają konta w serwisie MultiLunch.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest 9LivesData sp. z o.o. sp. k działająca z upoważnienia operatora serwisu MultiLunch, spółki NET424 sp. z o.o. sp. k.

3. Kontakt z administratorem danych osobowych

W sprawach dotyczących danych osobowych, można się kontaktować:

 1. listownie pod adresem: 9LivesData Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wąwozowa 18 lok. 010, 02-796 Warszawa

 2. poprzez email: multilunch@9livesdata.com


4. Źródło, rodzaj i cel przetwarzania danych

Dane przetwarzane w MultiLunch pochodzą od osób, które dane dotyczą bezpośrednio i są przetwarzane na podstawie ich zgody oraz dla celów uzasadnionych realizacją zamówień przez Dostawców.

Dane klientów:

 1. dane identyfikacyjne Klienta (ID, nazwa, imię, nazwisko, email)

 2. przynależność danego Klienta do grupy (nazwa grupy, funkcja, email, telefon)

 3. dane grupy, do której przynależy Klient (nazwa grupy, adres dostawy, współrzędne geograficzne, dane do wystawienia faktury)

 4. złożone zamówienia danego Klienta (danie, ilość, cena, wartość zamówienia, data i godzina zamówienia)

 5. rozliczenia finansowe danego Klienta w ramach grupowej kasy

Dane Restauratorów:

 1. dane kontaktowe (nazwa, adres, telefon, email, gg, skype)

 2. czas realizacji zamwówień i obszary dostawy

 3. oferta (menu)


5. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych w serwisie MultiLunch jest dobrowolne, ale wymagane do świadczenia usług przez MultiLunch. Brak lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub ich części może skutkować niemożnością świadczenia usług przez MultiLunch, a co za tym idzie rozwiązaniem umowy.


6. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Klienów udostępniamy:

 1. innym Klientom z grupy, do której należą w ramach serwisu na zasadzie “każdy z każdym”

 2. między klientami a Kasjerem grupy: dane finansowe indywidualnego konta klienta

 3. do Dostawców: dane zamówień złożonych przez klienta danemu dostawcy, adres dostawy i dane do wystawienia faktury.

Dane Restauratorów ich oferta są prezentowane publicznie.
Poza przypadkami wymienionymi powyżej, dane z serwisu MultiLunch nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym, w szczególności do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.7. Jak chronimy Twoje dane

Spółki NET424 oraz 9LivesData dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


8. Twoje prawa

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


9. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu uregulowania rozliczeń z Kasjerem grupy oraz między Klientami a Restauratorami, w celu zabezpieczenia ich słusznych interesów.


10. Przetwarzanie automatyczne

Serwis MultiLunch wykorzystuje dane lokalizacyjne Klientów i Restauratorów aby automatycznie dopasować dostępnych Restauratorów na podstawie podanych przez nich danych teleadresowych i geograficznych. Ma to wpływ na możliwość zamawianie w ramach serwisu MultiLunch dostaw, ograniczając ją do zdefiniowanych przez Restauratora obszarów. Tego rodzaju przetwarzanie jest jednak niezbędne do świadczenia usług przez MultiLunch (patrz § 2 – Cel działania Serwisu w Regulaminie MultiLunch) oraz nie wywołuje skutków prawnych lub podobnie istotnych.
W przypadku ewentualnych wątpliwości, przysługuje Ci prawo do usunięcia danych oraz skargi do właściwego organu nadzorczego (patrz wyżej: Twoje prawa).